Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента ПРАТ ЗАВОД АЛЮМІНІЄВИХ ПРОФІЛІВ от 06.05.2014г.

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

 

Хомич Микола Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)


М.П.

06.05.2014

(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД АЛЮМIНIЄВИХ ПРОФIЛIВ"

2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження емітента

83057 мiсто Донецьк Хiмiкiв, 42 "б"

4. Код за ЄДРПОУ

24656840

5. Міжміський код та телефон, факс

062 341 04 79 062 341 04 79

6. Електронна поштова адреса

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

06.05.2014


(дата)

2. Повідомленняопубліковано у

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Повідомлення розміщено на сторінці

www.dzap.dn.ua

в мережі Інтернет

06.05.2014


(адреса сторінки)


(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено або звільнено)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

05.05.2014

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Серiндаг Казiм

ДН 0502-563
23.12.2011 ВГIРФО ГУМВС України в Донецькiй областi Ворошиловським РВ ДМУ ГУМВС В Дон.обл

0

Зміст інформації:

30.04.2014р. (перерва до 05.05.2014р.) Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв» прийняте рiшення (протокол №1), вiдповiдно до якого припинено повноваження Голови Наглядової ради товариства Серiндага Казiма. Повноваження припинено достроково за рiшенням акцiонерiв вiд 05.05.2014р. вiдповiдно до Статуту Товариства. Серiндаг Казiм (посвiдка на постiйне проживання ДН №0502-563 видана ВГIРФО ГУ МВС України в Донецькiй областi Ворошиловського РВ ДМУ ГУ УМВС України в Донецькiй областi 23.12.2011р.) не володiє акцiями емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, обiймав посаду Голови наглядової ради з 17.04.2012р. (1 рiк 11 мiсяцiв 13 днiв).

05.05.2014

обрано

Голова Наглядової ради

Данишурка Богдан Миколайович

ЕС 110630
08.05.1996 Красногвардiйський РВ ГУ МВС України в Криму

0

Зміст інформації:

30.04.2014р. (перерва до 05.05.2014р.) Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв» прийняте рiшення (протокол №1), вiдповiдно до якого Головою Наглядової ради ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв» обрано Данишурка Богдана Миколайовича (паспорт ЕС 110630 виданий Красногвардiйським РВ ГУ МВС України в Криму 08.05.1996р.), який не володiє акцiями емiтента, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.Данишурка Богдана Миколайовича обрано Головою Наглядової ради за рiшенням акцiонерiв вiд 05.05.2014р. вiдповiдно до Статуту на строк 3 роки. Данишурка Богдан Миколайович протягом останнiх п’яти рокiв здiйснював адвокатську дiяльнiсть на пiдставi Свiдоцтва про право заняття адвокатською дiяльнiстю №1759 вiд 13.10.2004р.

05.05.2014

звільнено

Вiце-президент

Гнедов Костянтин Михайлович

ВА 251190
19.07.1996 Ворошиловський РВ УМВС України в м.Донецьку

0

Зміст інформації:

30.04.2014р. (перерва до 05.05.2014р.) Загальними Зборами акцiонерiв ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв» прийняте рiшення (протокол №1), вiдповiдно до якого Гнедова Костянтина Михайловича звiльнено з посади Вiце-президента ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв». Звiльнення вiдбулось за власним бажанням посадової особи у вiдповiдностi до Статуту Товариства iз прийняттям вiдповiдного рiшення акцiонерiв вiд 05.05.2014р. Гнедов Костянтин Михайлович (паспорт ВА 251190 виданийВорошиловським РВ УМВС України в м.Донецьку 19.07.1996р.) не володiє акцiями емiтента, не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, обiймав посаду Вiце-президента ПрАТ «Завод алюмiнiєвих профiлiв» з 15.08.2011р. (2 роки 8 мiсяцiв 15 днiв). На посаду Вiце-президента замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.

8 мая 2014г.